МЦЕНСК

Мценск // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / ред. совет: Т.В. Белова (пред.) [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – С. 223-224.

 

МЦЕНСК, город в России, центр Мценского райо­на Орловской области.

Впервые упоминается под 1146 как город, вхо­дивший в состав Черниговского княжества. Под влияние ВКЛ попал в 1362, после того как войско великого князя литовского Ольгерда разгромило татар в битве возле Синих Вод. Считается, что окон(с. 224)чательно М. закрепился под властью ВКЛ при вели­ком князе литовском Витовте, после войны Москов­ского государства с ВКЛ в 1406-08. В 1409 город стал центром наместничества (откуда эта дата?). Согласно легенде, только в 1415 жители М. приняли христианство. С 1422 упоминается мценский наместник Григорий Протасьев. В этом же году он вместе с Юрием Рома­новичем Одоевским нагнал и разбил татарского ха­на Барака. В 1424 мценский наместник помогал одоевскому князю отбить нападение татарского ха­на Куйдадата. Таким образом, М. и Одоев успешно противостояли претензиям Орды на получение да­ни с земель, которые уже были частью ВКЛ. В конце 1430 войско татар под предводительством князя Айдара 3 недели безуспешно осаждало М., затем им удалось обманом захватить в плен Протасьева, од­нако он был отпущен в Орде татарским ханом Улу-Мухаммедом. В ходе Белёвской битвы 1437 между московским войском Д. Шемяка и татарами Улу-Мухаммеда Протасьев перешёл на сторону пос­ледних, из-за чего московское войско потерпело поражение. Другими мценскими и любуцкими на­местниками были: Иван Юрьевич Трубецкой (1486-90), Борис Семёнович Александров (до 1492), Немира Якубович (умер в 1494), Богдан Се­мёнович Сапега (1494-96). В 1456 М. был сожжён рязанцами, в 1480 опустошён ханом Ахматом. С конца 1480-х гг. город оказался втянут в пограничные конфликты с Великим княжеством Московским. Во время войны Московского государства с ВКЛ 1487-94 из М. высылались отряды, которые актив­но действовали против московских дозоров. В ав­густе 1492 город захвачен и сожжён московским воеводой Фёдором Телепнёй-Оболенским, но по до­говору 1494 был возвращён ВКЛ. В 1500 М. дважды занимали белёвские князья, служившие великому князю московскому Ивану III. Во второй раз мценские бояре присягнули московскому государю. В 1503 по шестилетнему перемирию между ВКЛ и Московским государством город юридически во­шёл в состав последнего.

 

Мцэнск // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2: Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – Мн.: БелЭн., 2006. – С. 326-327.

Мцэнск (Мьченьск, Мченеск) - (горад, раённы цэнтр Арлоўскай вобл., Расійская Федэрацыя), горад на р. Зуша, правым прытоке Акі. Упершыню ўпамінаецца ў летапісе пад 1146. Уваходзіў у склад Чарнігаўскага княства. Пасля Бітвы пры Сініх Водах 1362 трапіў пад уплыў ВКЛ. Уладальніцкая прыналежнасць Мцэнска, як і Любуцка, на той час дакладна не вядома. Традыцыйна Мцэнск далучаюць да Навасільскага княства, але Хацетаўскія князі, уладанні якіх знаходзіліся ў Карачаўскім княстве, з'яўляліся мцэнскімі баярамі, з чага можна зрабіць выснову аб карачаўскай прыналежнасці Мцэнска. Лічыцца, што трывала Мцэнск трапляе пад уладу ВКЛ пры Вітаўце падчас літоўска-маскоўскай вайны 1406-1408. Пасля захопу ён быў зроблены цэнтрам намесніцтва. Па легендзе, толькі ў 1415 амчане (жыхары Мцэнска) прынялі хрышчэнне. З 1422 пачынае ўпамінацца мцэнскі намеснік Грыгорый Пратас'еў. У гэты год ён разам з Юрыем Раманавічам Адоеўскім насцігнуў і разбіў хана Барака, які вяртаўся з палонам з-пад Адоева. У 1424 мцэнскі намеснік дапамагаў адоеўскаму князю пазбавіцца ад набяжаўшых татар хана Куйдадата. Такім чынам Мцэнск і Адоеў паспяхова супрацьстаялі намаганням Арды аднавіць выплату даніны з зямель, якія былі цяпер часткай ВКЛ. У канцы 1430 Грыгорый Пратас'еў пасля няўдалай 3-хтыднёвай аблогі Мцэнска падманам быў захоплены ў палон татарскім князем Айдарам, але адпушчаны ў Ардзе ханам Улу-Мухамедам. У 1437 у ходзе Бялёўскай бітвы паміж маскоўскім войскам Д.Ю. Шамякі і татарамі Улу-Мухамеда мцэнскі намеснік Грыгорый Пратас'евіч перайшоў на бок апошніх, з прычыны чаго маскоўскае войска пацярпела параженне. Іншымі вядомымі мцэнскімі і любуцкімі намеснікамі былі: Іван Юр'евіч Трубяцкі (1486-1490), Барыс Сямёнавіч Аляксандраў (да 1492), Немір Якубовіч (памёр у 1494), Багдан Сямёнавіч Сапега (1494-1496). У 1456 Мцэнск быў спалены разанцамі, у 1480 спустошаны ханам Ахматам. З канца 80-х XV ст. Мцэнск быў уцягнуты у памежныя канфлікты з Вялікім княствам Маскоўскім. Падчас літоўска-маскоўскай вайны 1487-1494 з Мцэнску высылаліся атрады якія актыўна дзейнічалі супраць маскоўскіх дазораў. У жніўні 1492 горад быў захоплены і спалены маскоўскім ваяводам Фёдарам Целяпнёй-Абаленскім, але па дагавору 1494 вярнуўся пад уладу ВКЛ. У 1500 Мцэнск быў двойчы заняты бялёўскімі князямі, якія служылі Івану III. У другі раз мцэнскія баяры палічылі за лепшае прысягнуць маскоўскаму гасудару. У 1503 па 6-цігадоваму літоўска-маскоўскаму перамір'ю горад афіцыйна увайшоў у склад Вялікага княства Маскоўскага. Доўгі час пасля гэтага ён заставаўся важным цэнтрам барацьбы з татарскай небяспекай.

Літ.: Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. М., 1995; Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута. М., 1892.

Віктар Цемушаў

Неопубликованная статья

 

Мценск (Мьченьск, Мченеск, Мценеск) - (город, районный центр Орловской обл., Российская Федерация), город при впадении р. Мцена в р. Зуша, правый приток р. Оки. Впервые упоминается в летописи под 1147 г. В дреанерусский период входил в состав Черниговского княжества. Владельческая принадлежность в XIV в. точно не известна. Традиционно Мценск относят к Новосильскому княжеству (В.А. Кучкин, А.А. Горский), однако Хотетовские князья, владения которых находились в Карачевском княжестве, являлись мценскими боярами, из чего можно сделать вывод о карачевской принадлежности Мценска. Возможно, после битвы при Синих Водах 1362 г. попал под влияние ВКЛ. В 1371 г. вел. кн. литовский Ольгерд сообщал константинопольскому патриарху, что в итоге нападения московского войска, у него были захвачены Калуга и Мценск. Очевидно, речь идет о московском походе на Брянск 1370 г. Считается, что Мценск попал под твердую власть ВКЛ при Витовте во время литовско-московской войны 1406-1408 гг. (М.К. Любавский). После захвата город стал центром наместничества. По легенде, только в 1415 г. амчане (жители Мценска) приняли крещение. С 1422 г. в Мценске начинает упоминаться воевода (наместник) Витовта Григорий Протасьев (Протасьевич). В этот год он вместе с князем Юрием Романовичем Одоевским настиг и разбил хана Борака, который возвращался с пленом из-под Одоева. В 1424 г. мценский наместник помогал одоевскому князю избавиться от вторгшихся татар хана Куйдадата. Таким образом, Мценск и Одоев успешно противостояли стремлениям Орды возобносить выплату дани с земель, которые являлись теперь частью ВКЛ. В конце 1430 г. Григорий Протасьев после неудачной 3-хнедельной осады Мценска обманом был захвачен в плен татарским князем Айдаром, но отпущен в Орде ханом Улу-Мухаммедом. В 1437 г. в ходе Белевской битвы между московским войском князя Дмитрия Юрьевича Шемяки и татарами Улу-Мухаммеда мценский наместник Григорий Протасьев перешел на сторону последних, благодаря чему московское войско потерпело поражение. Другими известными мценскими и любутскими наместниками были: Дмитрий Путятич (1486 г.), Иван Юрьевич Трубецкой (1486-1490 гг.), Борис Семенович Александров (до августа 1492 г.), Немир Якубович (умер в 1494 г.), Богдан Семенович Сапега (1494-1496 гг.). Мценско-Любутское наместничество представляло собой выдвинутый далеко на восток оплот власти великого князя литовского. Вокруг располагались владения Верховских князей (Воротынских, Одоевских и Белевских), чья верность великому князю литовскому не была надежной. В 1456 г. Мценск был сожжен рязанцами, в 1480 г. опустошен ханом Большой орды Ахматом. С начала 1486 г. Мценск был втянут в пограничные конфликты с Великим княжеством Московским. По городу, как средоточию власти ВКЛ в регионе, наносятся постоянные удары, опосредованной целью которых было изменить позицию местных князей, лояльных великому князю литовскому.  Во время московско-литовской войны 1486-1494 гг. из Мценска высылались отряды, которые активно действовали против московских дозоров. В августе 1492 г. город был захвачен и сожжен московским воеводой Федором Васильевичем Телепней-Оболенским, но по договору 1494 г. был возвращен ВКЛ. Мценск стал выглядеть форпостом, выдвинутым далеко на правую сторону Оки, при том, что все правобережье реки (за исключением Любутска) было уже московским. В 1500 г. Мценск был дважды занят белевскими князьями, которые служили Ивану III. Во второй раз ценские бояре посчитали за лучшее присягнуть московскому государю. В 1503 г. по 6-летнему перемирию город официально вошел в состав Великого княжества Московского. Долгое время после этого он оставался важным центром борьбы с татарской опасностью.

Лит.: Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. М., 1995; Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого литовского статута. М., 1892.

Виктор Темушев

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7Сайт Виктора Темушева.

Поиск

Облако тегов

беларусь велиж «великое княжество московское» «великое княжество тверское» «верхнеокские княжества» «верховские княжества» витовт вкл воротынск «восточная европа» «вяземское княжество» «вялікі гістарычны атлас беларусі» граница границы «грюнвальдская битва» дмитровец «древняя русь» «золотая орда» «историческая география» карты «киевская земля» «кричевский повет» «куликовская битва» «литовско-московская граница» «литовско-тверская граница» любутск метельский «московско-литовская война» «московско-литовская граница» «московско-литовские войны» «московское княжество» ольгерд опаков «османская империя» «первая мировая война» «пограничная война» «полоцкое воеводство» «полоцкое княжество» поугорье «речь посполитая» «ржевская земля» «рославльский уезд» россия русь «северо-восточная русь» «северская земля» славяне спиридонов «средние века» ягайло