ЛЮБУТСК

Любуцк // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / ред. совет: Т.В. Белова (пред.) [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – С. 200.

Город правильнее было бы назвать по-русски Любутск (форма Любуцк встречается только один раз)

ЛЮБУЦК, памятник археологии (городище) в России, в Ферзиковском районе Калужской облас­ти.

Впервые упоминается в 1382 (1372, эта дата, кстати, упоминается дальше) как город. Соглас­но археологическим данным, существовал в 14-16 вв. Неизвестно, кому принадлежал город до кон­ца 14 в. Вероятно, он входил в состав Тарусского княжества. В 1372 возле Л. произошла стычка меж­ду войсками великого князя литовского Ольгерда и великого князя московского Дмитрия Ивановича. Сторожевой полк Ольгерда был разбит, однако главные силы враждующих сторон, разделённые яром, в битву так и не вступили. ВКЛ и Московское княжество заключили Любуцкий мир. В 1396 Л. входил в состав ВКЛ. Его окрестности разорил ря­занский князь Олег Иванович, за что осенью этого же года великий князь литовский Витовт опустошил Рязанское княжество. В 1402 рязанский князь Радослав  (Родослав) Ольгович собирался завоевать Брянск, но его встретили под Л. литовские князья Лугвень и Александр Патрикеевич, которые разбили рязан­ское войско, а князя взяли в плен. В начале 15 в. на некоторое время Л. попал в зависимость от Москов­ского княжества. Однако, вероятно, во время войны Московского княжества с ВКЛ 1406-08 город был вновь присоединён к ВКЛ, где стал центром на­местничества. В 1473 московский воевода Бекле­мишев ходил на любуцкие волости. В ответ любучане напали на московского князя Семёна Одоевского и убили его. В августе 1492 московский воевода князь Фёдор Телепня-Оболенский захватил Л., сжёг его и увёл в плен около 1,5 тыс. жителей города. В начале войны Московского государства с ВКЛ 1500-03 Л. был захвачен московскими войсками Якова Захарьина и в 1503 по 6-летнему перемирию признан ВКЛ за Москвой. В начале 16 в. Л. потерял своё значение и пришёл в упадок. В 1566 упоминал­ся как городище, на котором планировалось строи­тельство крепости.

 

Любуцк // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.2: Кадэцкі корпус–Яцкевіч. – Мн.: БелЭн., 2006. – С. 228-229.

Любуцк (Любутск, Любутеск) (цяпер гарадзішча ў Ферзікаўскім р-не Калужскай вобл., Расійская Федэрацыя), горад на мысу р. Акі пры ўпадзенні ў яе р. Любуткі. Пачынае ўпамінацца ў пісьмовых крыніцах з 1372. Па археалагічных дадзеных існаваў у XIV-XVI ст. Дакладна невядома, каму належаў горад да канца XIV ст. Па некаторых звестках, ён, магчыма, з'яўляўся бранским эксклавам, аднак больш верагодна думка аб яго ўваходжанні ў Тарускае княства. Існавалі таксама меркаванні аб разанскай ці навасільскай прыналежнасці Любуцка. У 1372 каля Любуцка адбылася сутычка паміж літоўскім Альгерда і маскоўскім Дзмітрыя Іванавіча войскамі. Вартавы полк Альгерда быў разбіты, але галоўныя сілы, раздзеленыя ярам, у бітву так і не ўступілі. 31.07.1372 было заключана мірнае пагадненне. У 1396 Любуцк прадстае ў летапісе як уладанне ВКЛ. Яго наваколле абрабаваў разанскі князь Алег Іванавіч, за што восенню таго ж года Вітаўт спустошыў Разанскае княства. У 1402 разанскі князь Радаслаў Ольгавіч ішоў ваяваць Бранск, але яго сустрэлі пад Любуцкам літоўскія князі Сямён-Лугвень Альгердавіч і Аляксандр Патрыкеевіч, разбілі разанскае войска, а самога князя захапілі ў палон. У пачатку XV ст. на некаторы час Любуцк трапіў у залежнасць ад Масквы. Яго нават планаваў па завяшчанню 1404 перадаць сваяму сыну Івану серпухоўскі князь Уладзімір Андрэевіч у выпадку страты Казельска. Але маскоўская ўлада над Любуцкам так і не замацавалася. Магчыма падчас літоўскай-маскоўскай вайны 1406-1408 Любуцк быў канчаткова далучаны да ВКЛ і, разам з Мцэнскам, пераўтвораны ў цэнтр намесніцтва. У канцы XV ст. Любуцк становіцца адным з асяродкаў канфрантацыі з Масквой. У 1473 маскоўскі ваявода Сямён Беклемішаў паваяваў любуцкія воласці. У адказ любучане напалі на маскоўскага служылага князя Сямёна Адоеўскага і забілі яго. З 1386 рэгулярна з'яўляюцца скаргі з маскоўскага боку на дзеянні жыхароў Любуцка і з боку мцэнскага і любуцкага намесніка і саміх любучан на разарэнне любуцкіх месцаў. У жніўні 1492 маскоўскі ваявода князь Фёдар Целепня-Абаленскі захапіў Любуцк, спаліў яго і вывеў вялікі палон (да 1500 чалавек). У перагаворах 1494 за ўступку ВКЛ Любуцка Масква разлічвала завалодаць Мезецкам. Але ў выніку Любуцк застаўся у складзе ВКЛ, а Мезецк быў падзелены на часткі паміж прыхільнікамі Масквы і Вільні. Любуцк зрабіўся эксклавам у акружэнні (атачэнні) маскоўскіх уладанняў. Пазіцыя жыхароў гарада і яго валасцей вымушала маскоўскі бок мірыцца з існаваннем у глыбіні Расійскай дзяржавы ўлады ВКЛ. У пачатку літоўска-москоўскай вайны 1500-1503 Любуцк быў захоплены маскоўскімі войскамі Якава Захар'іна, а ў 1503 па 6-цігадоваму перамір'ю прызнаны ВКЛ за Масквой. З пачатку XVI ст. Любуцк згубіў сваё значэнне і прыйшоў у запушчэнне. У 1566 упамінаўся ў якасці гарадзішча. На ім планавалася будаўніцтва крэпасці, аднак на рубяжы XVI-XVII жыццё ў горадзе канчаткова спынілася.

Літ.: Болдин И.В. Археологическое исследование городища летописного Любутска // Дмитрий Донской и эпоха возрождения Руси. События, памятники, традиции. Тула, 2001. С. 24-30; Горский А.А. Московские «примыслы» конца XIII - XV в. вне Северо-Восточной Руси // Средневековая Русь. Вып. 5. М., 2004. С. 150-153; Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. М., 1995.

Віктар Цемушаў

Неопубликованная статья

Любутск (Любутеск) (в настоящее время городище в 0,45 км к зап. от дер. Троицкое в Ферзиковском р-не Калужской обл., Российская Федерация), город на правом берегу р. Оки при впадении в нее р. Любутки. Упоминается в письменных источниках с 1372 г. По археологическим данным существовал с XIV в. Состоял из укрепленного детинца (городище) и посада (селище). К городу относилась компактная территория с рядом волостей вдоль правого берега р. Ока и по ее притоку Дугне. Стратегическое значение Любутска состояло в контроле над бродами через р. Оку, делавшими уязвимой для военных вторжений московскую территорию. В последней трети XIV - начале XV в. Любутск служил местом сбора войск ВКЛ и начала боевых действий. Территория Любутска была окружена с трех сторон владениями Тарусского княжества и только на западе с ней граничила часть Новосильского княжества. Вопрос о владельческой принадлежности города в XIV в. остается спорным. По некоторым данным, Любутск являлся анклавом, относившемся к Брянску, и, возможно, ок. 1356 г. вместе с последним вошел в состав ВКЛ. Менее вероятно, что любутскими землями продолжал некоторое время владеть изгнанный из Брянска князь Роман Михайлович и его потомки. Также существует мнение о подчинении Любутска Тарусе, Новосили (В.А. Кучкин, А.А. Горский) или Рязани (М.К. Любавский). В 1372 г. около Любутска произошла стычка между войсками великих князей литовского Ольгерда и московского Дмитрия Ивановича. Сторожевой отряд Ольгерда был разбит, но главные силы, разделенные оврагом, в битву так и не вступили. После «любутского стояния», 31.07.1372 г. было заключено мирное соглашение. В 1396 г. окрестности Любутска ограбил рязанский князь Олег Иванович, за что осенью того же года Витовт опустошил Рязанское княжество. В 1402 г. рязанский князь Родослав Ольгович шел воевать Брянск, но его встретили под Любутском литовские князья Семен-Лугвень Ольгердович и Александр Патрикеевич, разбили рязанские войска, а самого князя схватили в плен. В начале XV в. на некоторое время Любутск попал в зависимость от Москвы. Его даже планировал по завещанию 1404 г. передать своему сыну Ивану серпуховский князь Владимир Андреевич в случае утраты Козельска. Но московская власть над Любутском не была закреплена. Возможно, во время литовско-московской войны 1406-1408 гг. Любутск был окончательно присоединен к ВКЛ и, вместе с Мценском, преобразован в наместничество. Центр наместничества был в Мценске, Любутск же имел своего наместника, подчинявшегося мценскому (в 1488 г. им был Василий Иванович Протасьев). В 1408 г. группа аристократии во главе с князем Свидригайлоо Ольгердовичем отъехала в Москву. Среди них были и любутские бояре. Ок. 1432 г. Любутск назван среди городов, принадлежащих великому князю литовскому Свидригайло. В конце XV в. Любутск стал одним из центров конфронтации с Москвой. В 1473 г. московский воевода Семен Беклемишев повоевал любутские волости. В ответ любучане напали на московского служилого князя Семена Одоевского и убили его. С 1486 г. регулярно появлялись жалобы с московской стороны на действия жителей Любутска, а со стороны мценского и любутского наместника и самих любучан - на разорение любутских мест. Весной 1488 г. люди из Любутска совершили поход до р. Лопасны за г. Серпухов и в бою разбили московские силы. В конце 1488 г. любутский наместник («воеводка») Василий (Васка) Иванович Протасьев был взят в плен во время похода на Калугу. В августе 1492 г. московский воевода князь Федор Васильевич Телепня-Оболенский захватил Любутск, сжег его и вывел большой плен (до 1500 человек). В переговорах 1494 г. за уступку ВКЛ Любутска Москва рассчитывала завладеть Мезецком. Но в итоге Любутск остался в составе ВКЛ, а Мезецк был разделен на части между сторонниками Москвы и Вильни. Любутск стал анклавом в окружении московских владений. Позиция жителей города и его волостей вынуждала московскую сторону мириться с существованием в глубине своей территории власти ВКЛ. В начале московско-литовской войны 1500-1503 гг. Любутск был захвачен московским войском воеводы Якова Захарьича, а в 1503 г. по 6-летнему перемирию признан ВКЛ за Москвой. С начала XVI в. Любутск утратил свое стратегическое значение и пришел в упадок. В 1566 г. упоминался в качестве городища. На нем планировалось строительство крепости, однако на рубеже XVI-XVII в. жизнь в городе окончательно остановилась.

Лит.: Болдин И.В. Археологическое исследование городища летописного Любутска // Дмитрий Донской и эпоха возрождения Руси. События, памятники, традиции. Тула, 2001. С. 24-30; Горский А.А. Московские «примыслы» конца XIII - XV в. вне Северо-Восточной Руси // Средневековая Русь. Вып. 5. М., 2004. С. 150-153; Кром М.М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в. М., 1995.

Виктор Темушев

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7Сайт Виктора Темушева.

Поиск

Облако тегов

беларусь велиж «великое княжество московское» «великое княжество тверское» «верхнеокские княжества» «верховские княжества» витовт вкл воротынск «восточная европа» «вяземское княжество» «вялікі гістарычны атлас беларусі» граница границы «грюнвальдская битва» дмитровец «древняя русь» «золотая орда» «историческая география» карты «киевская земля» «кричевский повет» «куликовская битва» «литовско-московская граница» «литовско-тверская граница» любутск метельский «московско-литовская война» «московско-литовская граница» «московско-литовские войны» «московское княжество» ольгерд опаков «османская империя» «первая мировая война» «пограничная война» «полоцкое воеводство» «полоцкое княжество» поугорье «речь посполитая» «ржевская земля» «рославльский уезд» россия русь «северо-восточная русь» «северская земля» славяне спиридонов «средние века» ягайло